Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

  Byłaś taka zwyczajna 
  rozbawione włosy 
  w ogrodzie nad porzeczką 
  z jednym listkiem twarz 
  nic o tym nie wiedziałaś i ja nie wiedziałem 
  że można tak się widzieć już ostatni raz
— J. Twardowski ''Byłaś''
Reposted bygitanamikrokosmoslovebuzz

July 10 2015

8879 405e 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viarevalie revalie
6148 68c4 500
Reposted fromtake-care take-care viarevalie revalie
1675 d715
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevalie revalie
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viarevalie revalie
David Hockney’s Studio
Reposted fromdauser dauser viarevalie revalie
5345 6837 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabookinistka bookinistka
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viarevalie revalie
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viabookinistka bookinistka

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszalony-virus szalony-virus
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
Kto ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko. W życiu tym, w świecie tym.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
2837 b3ca 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viablackjeremy blackjeremy
Zrozumiała, że oboje są tacy sami. Że jedno bez drugiego czuło się samotne i zranione. Że potrzebowali siebie nawzajem. Wiedziała, że pójdzie za nim wszędzie...
— Gemma Malley ''Deklaracja"
Reposted fromimpulsivee impulsivee viablackjeremy blackjeremy
5345 6af0
Reposted frompulperybka pulperybka viablackjeremy blackjeremy
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackjeremy blackjeremy
1904 c270 500
Reposted frommyboybuildscoffins myboybuildscoffins viauoun uoun
/n. oszvald.
8076 da5d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viablackjeremy blackjeremy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl