Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viablackjeremy blackjeremy
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viablackjeremy blackjeremy
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaclementiines clementiines

July 09 2015

5053 ef6e
9039 c50c
Reposted fromonlywhite onlywhite viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
2173 8151
Reposted fromlavendowy lavendowy viaolalaa olalaa
7163 c340
0117 e8f3
Berta Pfirsich
Reposted fromOFFka OFFka viaelegie elegie
Reposted frombluuu bluuu viamikrokosmos mikrokosmos
3749 a330 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamikrokosmos mikrokosmos

July 08 2015

8721 07c9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaolalaa olalaa
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol viaspes spes

July 07 2015

4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaharmony harmony
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
1936 aa77 500
Reposted fromtwice twice viaOFFka OFFka
1851 e85c
Reposted frommisza misza viamirosia mirosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl