Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2018

2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viaiwannabeyour iwannabeyour
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiwannabeyour iwannabeyour
0234 d712
Reposted fromEkran Ekran viaiwannabeyour iwannabeyour
4903 2c44
Reposted fromkarahippie karahippie viajooo jooo
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viano-longer-kore no-longer-kore
9045 c9ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore

April 05 2018

0626 6fcb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viababyface babyface
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viababyface babyface
1803 3342 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viababyface babyface
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viababyface babyface
7989 3b61
6112 cac6
Reposted frombabyface babyface viano-longer-kore no-longer-kore
6839 1fbb 500
9216 e918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore
0186 e009
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamglistyporanek mglistyporanek
7205 50df 500
Reposted fromjagger jagger viatohuwabohu tohuwabohu
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viaallyouneedissoup allyouneedissoup
2947 94e7
9706 807e 500
Reposted fromink ink viaallyouneedissoup allyouneedissoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl