Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

7989 3b61
6112 cac6
Reposted frombabyface babyface viano-longer-kore no-longer-kore
6839 1fbb 500
9216 e918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore
0186 e009
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamglistyporanek mglistyporanek
7205 50df 500
Reposted fromjagger jagger viatohuwabohu tohuwabohu
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viaallyouneedissoup allyouneedissoup
2947 94e7
9706 807e 500
Reposted fromink ink viaallyouneedissoup allyouneedissoup

April 22 2017

  Byłaś taka zwyczajna 
  rozbawione włosy 
  w ogrodzie nad porzeczką 
  z jednym listkiem twarz 
  nic o tym nie wiedziałaś i ja nie wiedziałem 
  że można tak się widzieć już ostatni raz
— J. Twardowski ''Byłaś''
Reposted bygitanamikrokosmoslovebuzz

July 10 2015

8879 405e 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viarevalie revalie
6148 68c4 500
Reposted fromtake-care take-care viarevalie revalie
1675 d715
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarevalie revalie
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viarevalie revalie
David Hockney’s Studio
Reposted fromdauser dauser viarevalie revalie
5345 6837 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabookinistka bookinistka
8461 01e9 500
Reposted fromtwice twice viarevalie revalie
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viabookinistka bookinistka

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl